“ธนาคารกรุงเทพ” เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับแต่เริ่มจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ในปี 2015 เส้นทางความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจด้านธนาคารของ ธนาคารกรุงเทพ แห่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น มาดูกันค่ะ

ภาพรวมของ ธนาคารกรุงเทพ

ความมั่นคงทางธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ หนึ่งในธนาคารชั้นนำของเอเชียอาคเนย์ จากการแสดงมูลค่าสินทรัพย์เมื่อปี 2018 พบว่าธนาคารกรุงเทพมีสินทรัพย์รวม 95,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นธนาคารผู้นำสำหรับลูกค้ารายใหญ่และธุรกิจ ด้วยฐานลูกค้ารายบุคคลที่กว้างถึง 16 ล้านบัญชี อีกทั้งยังมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่าหนึ่งพันสาขา

ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ มีเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสาขา 16 แห่งใน 9 ประเทศอาเซียน การที่ธนาคารมีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมากและมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของธนาคาร อีกทั้งยังเอื้อให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจคู่ขนานไปกับความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าอีกด้วย

เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพ

ด้านการบริหารกิจการ ธนาคารกรุงเทพ ยังจัดสัดส่วนการดำเนินธุรกิจเป็นหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้ารายกลาง ลูกค้ารายปลีก และลูกค้ารายบุคคล รวมถึงกิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ ซึ่ง ธนาคารกรุงเทพ มีบริษัทย่อยในเครือที่สำคัญอยู่ต่างประเทศ 2 บริษัท คือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียและประเทศจีน ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินกิจการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ การจัดการกองทุน เป็นต้น ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทย

ช่องทางการให้บริการ

การให้บริการที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่มของ ธนาคารกรุงเทพ โดยมีสำนักธุรกิจ บริการเอทีเอ็ม และธนาคารอัตโนมัติต่างๆ นอกจากนี้ทางธนาคารยังได้พัฒนาช่องทางการให้บริการรูปแบบต่างๆ เช่น บัวหลวง ibanking และบัวหลวง m banking บิช ibanking และคอร์ปอเรท ไอแคช บริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอเทรด) และบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อประเภทต่างๆ อีกมากมายที่ทางธนาคารจัดบริการให้แก่ลูกค้าทั้งรายธุรกิจและรายบุคคล เช่น สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคาร เป็นต้น อีกทั้งยังคำนึงถึงการบริการในต่างประเทศที่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประทศ และการซื้อขายตราสารหนี้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ทางธนาคารจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

อุดมการณ์ต่อสังคม

ทางธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนในประเทศไทยโดยคำนึงถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุขในการดำรงชีวิตร่วมกัน ที่จะเป็นพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน กลยุทธ์และเป้าหมายของการลงทุนในสังคมและชุมชนของธนาคารในปีที่ผ่านมา ยังยึดมั่นอยู่กับภาพลักษณ์ที่ธนาคารได้นำเสนอและได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่องใน 3 ด้านหลัก ดังนี้

  1. ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย
  2. ด้านการศึกษาโดยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
  3. ด้านการทำนุบำรุงสิงยึดเหนี่ยวทางใจที่สังคมไทยเคารพและเทิดทูน

ความสำเร็จของธนาคารกรุงเทพ

วลี “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่ทางธนาคารยึดมั่นเสมอมา เพื่อต้องการอยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป จากปรัชญาทางธุรกิจของลูกค้าและการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงใจและระยะเวลาที่ยาวนาน ตลอดหลายทศวรรษจากรุ่นสู่รุ่น ความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงเทพในการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน

แนวคิดในการทำงานทั้งด้าน CSR และการมีธรรมาภิบาล ได้สะท้อนอยู่ในทุกองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ จนกระทั่งการประสบความสำเร็จ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อ ธนาคารกรุงเทพ แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นที่ทุ่มเทมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้น ทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ จากหลากหลายด้าน

ผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2019

การเงินการธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2019 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2019 Bank of the year 2019 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่งในรอบปี 2561 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2018 มาพิจารณาเพื่อการจัดอันดับ ซึ่งปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2019 ที่ถูกจัดอันดับขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร ทั้งนี้พบว่าธนาคารกรุงเทพสามารถทำกำไรรวมแล้วได้มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ทั้งนี้ยังมีอีกหลายรายการที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของทางธนาคาร เช่น กำไรต่อหุ้นสุทธิอันดับที่ 1

อันดับที่ 2 คือ ธนาคารกสิกรไทย ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น 12% และรายได้รวมสูงที่สุด ในขณะที่อันดับที่ 3 คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ที่กำไรรวมตกลง แต่มูลค่าทรัพย์สินที่มีทั้งหมดยังคงเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่ต่อไป

จะเห็นได้ว่าแม้ ธนาคารกรุงเทพ จะเป็นธนาคารชั้นนำที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้านการเงินในหลายๆ ด้าน แต่ก็ยังไม่หยุดการพัฒนา ยังคงขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป ทั้งนี้ทางธนาคารยังให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนในประเทศไทย โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุขในการดำรงชีวิตร่วมกันที่จะเป็นพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *